dzisiaj 17 czerwca 2024,
imieniny: Laury, Leszka, Marcjana
          

 
 
Kapłan — osoba, która speł­nia w imie­niu wspól­noty funk­cje kul­towe i rytu­alne. Funk­cje te nadają jej rolę przy­naj­mniej czę­ścio­wego pośred­nika mię­dzy Bogiem a ludźmi. Na ogół posiada pewne reli­gijne przy­wi­leje, w zamian za co musi pod­da­wać się okre­ślo­nym wymo­gom reli­gij­nej czy­sto­ści. Kapła­nom powie­rza się czę­sto rów­nież funk­cje ducho­wej opieki oraz wła­dzy reli­gij­nej nad człon­kami wspól­not. Kapła­nem zostaje się jako wybrany przez wspól­notę lub też przez innych kapła­nów. Dostęp do kapłań­stwa może być ogra­ni­czony wzglę­dami fizycz­nymi, płcią, dys­po­zy­cjami psy­chicz­nymi bądź też zdol­no­ściami wro­dzo­nymi i naby­tymi. Wła­ściwe sta­wa­nie się kapła­nem (świę­ce­nia kapłań­skie) sta­nowi chwilę o wyso­kim zna­cze­niu rytu­al­nym, poprze­dzoną okre­sem nauk i prób.

(źródło:http://opaczewska.info/kaplani/

GODZINY MSZY ŚW.

pn - pt godz. 7:00

(maj i paź. godz. 17:00 / 18:00)

sobota godz. 17:00


Msze św. w niedziele i święta:


 8:00 - Kościół

10:00 - Kaplica w Krężołach

12:00 - Kościół

GODZINY OTWARCIA KANCELARII

Parafia Św. Jakuba Ap.
w Mieronicach
czynna: od poniedziałku do soboty
po Mszy św.
W niedziele i święta kancelaria nieczynna

od poniedziałku do soboty

po mszy św.

w niedziele kancelaria nieczynna